fbpx

Polityka prywatności KS GROM

Informujemy, że zgłoszenie dziecka na zajęcia organizowane przez Stowarzyszenie Grom jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie zdjęć bądź filmów przedstawiających uczestnika (prasa, telewizja, Internet, plakat) z zawodów, treningów, obozów i innych akcji sportowych w sposób nie naruszający prywatności i godności uczestnika.

Wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych, zawartych w niniejszej deklaracji przez Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, w celach wewnątrzorganizacyjnych Stowarzyszenia oraz  oświadczam, że zostali Państwo poinformowani o przysługującym prawie dostępu do treści danych związanych z Państwem oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu Grom

Ten dokument (dalej: „Zasady”) zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych i danych
osobowych Waszego dziecka (dalej: „Waszych danych osobowych”) w KS GROM. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in.
dla jakich celów i jak długo KS GROM przetwarza lub będzie przetwarzał Wasze dane osobowe. Dowiesz się, jakie
kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Waszych danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z
przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z
unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679,
zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”).

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Grom z siedzibą w Warszawie
2. Stowarzyszenie Grom jako administrator danych – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować
wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Wasze dane osobowe.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Wasze dane osobowe?

3. Stowarzyszenie Grom gwarantuje, że będzie przetwarzać Wasze dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla
którego przetwarzamy Wasze dane osobowe. Jeżeli Stowarzyszenie Grom będzie chciał przetwarzać Wasze dane osobowe dla innych
celów – niewskazanych poniżej – zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia
cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez Stowarzyszenie Grom pod kątem zgodności z
przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Stowarzyszenie Grom. Przedstawiona poniżej tabela za każdym
razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Wasze dane osobowe będą przechowywane
przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Skąd pozyskujemy Wasze dane osobowe?

4. KS GROM przetwarza Wasze dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie (np. dane podane na formularzach).
Jakie kategorie Waszych danych osobowych przetwarzamy?
5. W zależności od łączących Cię z klubem relacji (rodzic lub dziecko), Stowarzyszenie Grom, może przetwarzać w
szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie:
a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres zamieszkania),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, e-mail),
c) dane kontraktowe (np. wysokość wpłat)
d) dane identyfikacyjne (np. numer dowodu osobistego, PESEL, data urodzenia),
e) dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
f) dane medyczne (np. zaświadczenie lekarskie o zdolności do brania udziału w treningach),
g) dane biometryczne (np. zdjęcie)
h) dane historii przeglądania (np. dane niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i
przeglądarką podczas korzystania ze strony internetowej Stowarzyszenia Grom i KS GROM oraz innych systemów on-line udostępnionych przez
stowarzyszenie Grom).

Komu Wasze dane mogą być ujawniane?

6. Dostęp do Waszych danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej KS GROM – będą mieć wyłącznie
upoważnieni przez KS GROM pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Wasze dane osobowe
mogą być ujawniane przez KS GROM odbiorcom poza strukturą KS GROM. Zawsze w takiej sytuacji KS GROM
dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu
Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu KS GROM, jak i podmiot, któremu
dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).
Odbiorcami Waszych danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa, np. Urząd Miasta,
b) podmioty, którym KS GROM powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy
IT,
c) zakłady ubezpieczeń.
Realizacja praw

Jakie masz prawa

7. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:
a) przysługuje Ci prawo dostępu do Waszych danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
b) jeśli uznasz, że Wasze dane osobowe przetwarzane przez KS GROM są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich
sprostowania lub uzupełnienia,
c) masz prawo żądania usunięcia Waszych danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych,
e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu
realizacji uzasadnionego interesu KS GROM,
f) masz również prawo do otrzymania od KS GROM Waszych danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz
przenoszenia danych osobowych do innego administratora.
g) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do
cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę możesz wycofać w biurze KS GROM lub przez telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu
wycofania zgody.
10. W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej realizacji.
11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez KS GROM Waszych danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Od 25 maja 2018 r. jest to Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany
12. KS GROM nie przetwarza Waszych danych osobowych w sposób zautomatyzowany, mogący skutkować
zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.